Aalekvasen Annas vedtægter

Foreningens navn: Aalekvasen Anna

Foreningens hjemsted: Fiskerivej 32, 8000 Aarhus C

CVR.: 36120762

§1 Foreningens formål

Foreningens formål er:

 • at overtage og eje Aalekvasen Anna under skibstilsynets godkendelse.
 • at bevare Ålekvasen Anna som et funktionsdygtigt skib
 • at vedligeholde Ålekvasen Anna med respekt for den oprindelige udførelse
 • at etablere Ålekvasen Anna som museumsskib og udbrede kendskabet til historien om Aarhus Bugten, Aarhus Havn og Ålekvasens egen historie
 • at udbrede kendskabet til træskibssejlads og det gamle skibshåndværk gennem historiefortælling
 • at sikre at Ålekvasen Anna bruges aktivt til sejlads og et bredt spektrum af aktiviteter

§2 Medlemmer

Enhver juridisk person, virksomhed eller forening, som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan søge om at blive medlem af foreningen. Bestyrelsen afgør ved almindeligt flertal, om en ansøger kan blive medlem. Medlemmet opnår gyldigt medlemskab fra tidspunktet for første kontingentbetaling. Et afslag skal ikke begrundes, men kan appelleres til den førstkommende ordinære generalforsamling. Et medlem, der ved ord eller handling skader foreningen og dens renommé, kan af bestyrelsen ekskluderes som medlem med øjeblikkelig virkning. Den ekskluderede kan dog appellere afgørelsen til den førstkommende ordinære generalforsamling og mundtligt eller skriftligt forelægge sin sag. Genoptagelse som medlem kan kun finde sted på generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Foreningen består af fire typer medlemskab:

 1. Aktive medlemmer
  Aktive medlemmer er medlemmer, som aktivt handler efter foreningens formål, og som deltager i drift og vedligeholdelse af Ålekvasen Anna. Kontingentets størrelse afgøres af generalforsamlingen. Aktive medlemmer er en del af generalforsamlingen og har stemmeret.
 2. Familiemedlemmer
  Familiemedlemmer er aktive eller medlemmer, der dækker alle på samme bopæl. Kontingentets størrelse afgøres af generalforsamlingen.
 3. Passive medlemmer
  Passive medlemmer er medlemmer, som støtter foreningens formål, men som ikke aktivt deltager i drift og vedligeholdelse. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
 4. Sponsorer
  Virksomheder, foreninger, sponsorer og privatpersoner kan tegne individuelt støttemedlemskab af Foreningen Ålekvasen Anna efter nærmere aftale med bestyrelsen. Støttemedlemmer tilbydes gratis aktivt medlemskab.

Alle som er A, B, C eller D medlemmer og som deltager i sejlads på Anna, betaler et engangsbeløb. Hvor der ikke opkræves øvrig arrangementspris.

§3 Kontingent

 1. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
 2. Kontingent for aktive medlemmer opkræves ved indmeldelse for indeværende år. Det opkræves årligt – sker indmeldelse efter 1. oktober dækker kontingentet endvidere for det kommende år.
 3. Gæster, som deltager i arrangementer på Ålekvasen Anna, skal ud over arrangementsprisen betale et mindre beløb pr arrangement, som går til foreningens drift. Samtidig skal disse tilbydes medlemskab.
 4. Manglende betaling anses som en udmeldelse af foreningen uden varsel.

§4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i fjerde kvartal. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på hjemmesiden, samt via mailiste. Bestyrelsens dagsorden vedlægges indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen refereres af sekretæren.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, som konstaterer om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
  Dirigenten kan til enhver tid afsættes af generalforsamling ved simpelt flertal. Dirigenten bestemmer rækkefølge og taletid for medlemmer, som ønsker ordet.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, formand og suppleanter.
 7. Valg af revisor og suppleant, som kan være et af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen.
 8. Opdatering fra eventuelle ad hoc udvalg.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet, og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§6 Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg til bestyrelsen kan ske. Der vælges desuden 1. og 2. suppleant for 1 år ad gangen, som træder ind i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden eller ved længere tids fravær.

Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er halvdelen af bestyrelsen på valg. Derefter er hele bestyrelsen på valg hvert andet år. Dirigenten afgør afstemningsmetoden.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formanden og kassereren, som vælges af generalforsamlingen. Foreningens daglige ledelse ligger hos bestyrelsen, der består af 7 medlemmer. Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær, et menigt medlem og 2 suppleanter.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden eller minimum 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel. Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som derefter sidder til førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen varetager den daglige drift, ledelse af foreningen og dens aktiviteter.

Dispositioner, der ikke omfatter den daglige drift, kræver forudgående vedtagelse af generalforsamlingen. Formanden indkalder til alle møder og generalforsamlinger og repræsenterer foreningen udadtil. Næstformanden overtager formandens funktioner, når denne har forfald og er i øvrigt formanden behjælpelig i dennes arbejde.

Foreningens kasserer fører medlemsprotokollen, klubbens bogholderi, betaler foreningens regninger, opkræver kontingent og aflægger årsregnskab tillige med budget for det kommende regnskabsår. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat af sekretæren, som også refererer generalforsamlingen.

§7 Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig eller økonomisk hæftelse.

§8 Forsikrings- og ansvarsforhold

Det er bestyrelsens pligt, at sikre sig, at skibet er forskriftsmæssigt forsikret, og at de enkelte skibsførere er godkendt efter gældende regler og lovgivning.

Ålekvasen Anna skal til enhver tid have forsikret mandskab og passagerer og lovmæssigt ansvars- og kaskoforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Alle aktive medlemmer har pligt til at tage vare på egen sikkerhed og skal bidrage til et godt arbejdsmiljø og et højt sikkerhedsniveau, når der arbejdes på Anna. Det er bestyrelsens ansvar at koordinerer tilsynet med Anna, herunder at sikre den daglig sikkerhed mht. havneplads, lænsning og fortøjning varetages af dem der til enhver tid benytter skibet, som er ansvarlige for at handle efter skibets manual og sikkerhedsinstrukser.

§9 Tegningsret for foreningen

Foreningen tegnes af bestyrelsen.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Ved køb, pantsætning, salg eller optagelse af lån kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§10 Stemmeret og afstemning

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte aktive medlemmer, der hver har én stemme. Virksomheder har stemmeret til én person som repræsentant. Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret. Medlemmerne træffer beslutning ved stemmeflertal undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. Passive medlemmer og støttemedlemmer kan deltage på generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

Afstemning skal foregå skriftligt, såfremt blot ét medlem kræver det. Ved fravær kan der stemmes ved fuldmagt givet et bestyrelses- eller menigt medlem.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 13.

§11 Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af foreningens revisor og fremlægges af kassereren til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Foreningens midler opbevares på en bankkonto administreret af kassereren.

§12 Sejlads og anvendelse

 • Anvendelse af Ålekvasen Anna til sejlads kræver de fornødne, af skibstilsynets krævede godkendelser og tilladelser. Godkendte skibsføringsbeviser samt sikkerhedsgodkendelse fra Søfartsstyrelsen. Betingelser for sejlads med Ålekvasen fremgår af sejlmanualen, og enhver, som benytter Ålekvasen til sejlads eller afholdelse af arrangementer, skal godkendes af en enig bestyrelse, som har ret til at afvise en ansøger. Anvendelse af skibet skal aftales med arrangementskoordinator.
 • Det er bestyrelsens ansvar at Aalekvasen Anna efterses og vedligeholdes, så den fortsat fremstår bevaringsværdigt. Skibsbevaringsfondens forskrifter skal følges og overholdes. Bestyrelsen har ansvar for at koordinere det daglige tilsyn.

§13 Vedtægtsændringer og foreningens ophør

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål/vedtægter kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal aktive medlemmer indkaldes til en ny generalforsamling inden for 5 uger, hvor der kan træffes beslutning med kvalificeret flertal uden hensyn til antal fremmødte.

Foreningen Ålekvasen Anna kan ikke opløses, hvis der er mindst 5 stemmeberettigede medlemmer, som stemmer mod dens ophævelse. Denne paragraf kan ikke ophæves eller udelukkes. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud almennyttige formål, der fremmer træskibssejlads og som skal være i naturlig forlængelse af foreningens formål. Anvendelse af formue/overskud besluttes på den opløsende generalforsamling.

Vedtægterne er revideret og godkendt på generalforsamlingen d. 04/11-2015


Allonge til Vedtægter for foreningen Aalekvasen Anna af Aarhus af 4.11.2015

Ændring af vedtægternes § 4 om Generalforsamling

På foreningens generalforsamling d. 8.12.2017 fremsatte bestyrelsen forslag om vedtægtsændring af § 4 om Generalforsamling, således at ordinær Generalforsamling skal afholdes inden slutningen af kommende års 1. kvartal, i stedet for i årets 4. kvartal.

På den ekstraordinære Generalforsamling d. 29.11.2018 blev ovenstående vedtægtsændring enstemmigt vedtaget.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk