Vedtægter for foreningen Aalekvasen Anna

§ 1.      Foreningens navn: Aalekvasen Anna af Aarhus

Foreningens hjemsted: TSA, Fiskerivej 32, 8000 Aarhus C

§ 2.      Foreningens formål

Foreningens formål er:

 • at eje og drive Aalekvasen Anna som en aktiv medlemsforening.
 • at bevare Aalekvasen Anna som funktionsdygtigt skib ved Søfartsstyrelsens godkendelser.
 • at vedligeholde Aalekvasen Anna i samarbejde med Skibsbevaringsfonden, med respekt for skibets oprindelige karakter.
 • at formidle viden om ’Den Maritime Kulturarv’.
 • at sikre at unge får ejerskab til den Maritime Kulturarv, og erfarer kvaliteterne ved de traditionelle skibshåndværk og ’Godt Sømandskab’.
 • at styrke foreningens sociale liv og fællesskab, samt den enkeltes engagement i tolerante, rummelige og ansvarlige rammer.
 • at udbrede kendskabet til Aalekvasen Annas historie, og historien om de farvande Aalekvasen Anna historisk har besejlet.
 • at sikre at Aalekvasen Anna bruges aktivt til sejlads.
 • at udbrede kendskabet til veteranskibssejlads og de gamle skibshåndværk gennem historiefortælling og et bredt spektrum af aktiviteter.

§ 3.      Medlemskab

Enhver, som tilslutter sig foreningens formål, kan blive medlem af foreningen.

Medlemmet opnår gyldigt medlemskab fra tidspunktet for første kontingentbetaling.

Et medlem, der ved ord eller handling skader foreningen og dens renommé, kan af bestyrelsen ekskluderes som medlem med øjeblikkelig virkning.

Den ekskluderede kan appellere afgørelsen til førstkommende ordinære generalforsamling, og mundtligt eller skriftligt forelægge sin sag.

Genoptagelse som medlem kan kun finde sted på generalforsamling, når ⅔ af de fremmødte stemmer herfor.

Foreningen består af fire typer medlemskab:

A. Aktivt medlem (sejlende medlem)

Aktive medlemmer deltager i sejlads, drift og vedligeholdelse af Aalekvasen Anna.

Kontingentets størrelse afgøres af generalforsamlingen.

Aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

B. Ungt medlem

Ungt medlem er et Aktivt medlem under 25 år, eller ung under 30 år under uddannelse.

Kontingentets størrelse afgøres af generalforsamlingen.

Unge medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

C. Familiemedlem

Familiemedlemmer er familiemedlem til et Aktivt medlem, og kan deltage i sejlads, drift og vedligeholdelse af Aalekvasen Anna.

Kontingentets størrelse afgøres af generalforsamlingen.

Familiemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

D. Passivt medlem

Passivt medlem støtter foreningens formål, men er ikke nødvendigvis aktiv deltager i sejlads, drift og vedligeholdelse.

Kontingentets størrelse afgøres af generalforsamlingen.

Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§ 4.      Kontingent og deltagerbetaling

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingent opkræves ved indmeldelse for indeværende år, og opkræves herefter årligt.
Ved indmeldelse efter 1. aug. betales ½ kontingent – sker indmeldelse efter 1. oktober dækker et helt kontingent også for det kommende år.

Medlemmer og gæster, som deltager i sejladser/arrangementer på Aalekvasen Anna, betaler et beløb pr. arrangement til foreningens drift. Beløbet fastsættes af bestyrelsen.

§ 5.      Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den årlige ordinære generalforsamling skal afholdes inden slutningen af 1. kvartal.

En generalforsamling kan afholdes virtuelt, såfremt der kan tages hensyn til det enkelte medlems anonymitet ved afstemninger og at vedtægterne i øvrigt følges.

Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på hjemmeside, i Facebookgruppe, samt via mailiste.

Dagsorden til generalforsamlingen vedlægges indkaldelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Revideret dagsorden udsendes herefter til medlemmerne.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
  • Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
  • Dirigenten bestemmer rækkefølge og taletid for medlemmer, som ønsker ordet.
  • Dirigenten kan til enhver tid afsættes af generalforsamlingen ved simpelt flertal.
  • Referenten tager skriftligt referat.
  • Referatet godkendes af dirigenten efter generalforsamlingen, og udsendes derefter til medlemmerne.
 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år, fremlægges af bestyrelse og udvalg.
 3. Foreningens reviderede regnskab og budget fremlægges, og godkendes af generalforsamlingen.
 4. Fastsættelse af kontingenter.
 5. Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, som er på valg.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant – som kan være et af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

§ 6.      Stemmeret og afstemning

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, hver med én stemme.

Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret.

Ved fravær kan der stemmes ved fuldmagt, givet til et bestyrelses- eller menigt medlem.

Afstemning skal foregå skriftligt, såfremt blot ét medlem kræver det.

Medlemmerne træffer beslutning ved stemmeflertal, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer, ændring af foreningens formål eller opløsning af foreningen.

Forslag til vedtægtsændringer eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages med ⅔ majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Forslaget skal herefter endeligt godkendes, ved simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, på en efterfølgende generalforsamling; indkaldt i henhold til vedtægterne.

Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 13.

§ 7.      Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst ⅓ af foreningens stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen skriftligt fremsætter begæring herom, med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter at kravet er fremkommet, og indkaldes med tre ugers varsel.

§ 8.      Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Genvalg til bestyrelsen kan ske.

Udtræder et medlem af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som derefter sidder til førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer: Formand, kasserer, næstformand, sekretær, et menigt medlem og 2 suppleanter.

Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig stemmeafgivelse, hvis ét medlem ønsker det.

Ved den årlige ordinære generalforsamling vælges:

– På ulige år: Formand, ét bestyrelsesmedlem + to suppleanter.

– På lige år: Kasserer, to bestyrelsesmedlemmer + to suppleanter.

Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv.

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen varetager den daglige drift, ledelse af foreningen og dens aktiviteter.

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden repræsenterer foreningen udadtil.

Næstformanden overtager formandens funktioner, hvis denne har forfald.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller minimum 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden fastlægges af bestyrelsen på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Forretningsorden fastlægger førelse af medlemsprotokol, foreningens bogholderi, betaling af regninger, opkrævning af kontingent og planlægning af foreningens øvrige aktiviteter.

Bestyrelsen kan udpege en ekstern bogholder til at føre det daglige regnskab, til støtte for kassereren.

Kasseren aflægger foreningens årsregnskab over for generalforsamlingen, samt fremlægger budget for det kommende regnskabsår.

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøder føres af sekretæren.

§ 9.      Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet revideres af foreningens revisor og fremlægges af kassereren til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Det reviderede regnskab skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Foreningens midler opbevares på en bankkonto administreret af kassereren og formanden.

§ 10.  Tegningsret for foreningen

Foreningen tegnes af formanden. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

Ved køb og salg over 5.000 kr. kræves godkendelse af den samlede bestyrelse, og ved pantsætning eller optagelse af lån kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 11.  Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse noget personlig eller økonomisk hæftelse. Medmindre et eller flere bestyrelsesmedlemmer handler uansvarligt eller groft uagtsomt, da kan de dog blive gjort ansvarlige – juridisk og økonomisk.

§ 12.  Forsikrings- og ansvarsforhold

Bestyrelsen skal sørge for, at skibet er forskriftsmæssigt forsikret, og at de enkelte skibsførere er godkendt efter gældende regler og lovgivning.

Aalekvasen Anna skal forsikre mandskab og passagerer, og have lovmæssig ansvars- og kaskoforsikring i et anerkendt forsikringsselskab.

Det er bestyrelsens ansvar at koordinere tilsynet med Anna, herunder at sikre at havneplads, lænsning og fortøjning, varetages af dem der til enhver tid benytter skibet.

§ 13.  Foreningens ophør

Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslag om foreningens opløsning.

⅔ af foreningens medlemmerne skal være repræsenteret, og mindst ⅔ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for nedlæggelse af foreningen.

Såfremt der ikke er fremmødt ⅔ af foreningens stemmeberettigede medlemmer indkaldes til en ny generalforsamling i henhold til vedtægterne inden for 5 uger.
På denne generalforsamling kan træffes beslutning med kvalificeret flertal uden hensyn til antal fremmødte.

Foreningen Aalekvasen Anna kan ikke opløses, hvis mindst 5 stemmeberettigede medlemmer nedlægger veto mod dens ophør.

Disse medlemmer skal herefter påtage sig ansvaret for at videreføre foreningen efter gældende vedtægter.

Denne paragraf kan ikke ophæves eller udelukkes.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud almennyttige formål, der fremmer ’Den Maritime Kulturarv’ og som skal være i naturlig forlængelse af foreningens formål.

Anvendelse af formue/overskud besluttes på den opløsende generalforsamling.

Ovenstående vedtægter er d. 10.3.2021 vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling.

Vedtægterne er herefter forelagt den ordinære generalforsamling d. 24.3.2021, hvor de blev endeligt godkendt.

Bestyrelsens underskrifter:

Tove Mikkelsen – formandLars Johansen – kasserer
Peter Bach HansenVagn Mørch Sørensen
Andrea Warncke-Hartmann
Margarethe MannspergerStine Winther Sebelin

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk